ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ รอง นรม. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว