รายงานความก้าวหน้าเงินกัน ประชุมเร่งรัดฯ ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561