เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล