โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. (พ.ศ.2561 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2561 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบก.งป. เข้าร่วมโครงการสัมมนา