ระเบียบ กฎหมาย

ก. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พ.ศ.2560
 2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

  1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
  2. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2559
  3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 124 ลง 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

  1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่องการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ.2561
  2. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่องกำหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 พ.ศ.2561
 4. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ข. ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 1. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 848/2548 ลงวันที่ 15 พ.ย.48 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการที่ผู้บัญชาการมอบหมายปฏิบัติราชการแทน
 2. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 418/2552 ลงวันที่ 3 ก.ย.52 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณในอำนาจของผู้บัญชาการ
 3. ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
 4. แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ตร. ตามหนังสือ ตร ที่ 0010.181/ว 33 ลงวันที่ 13 ก.ย.61

ค. ร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้

 1. ร่างประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 36 (เดิม) ด้านงบประมาณ