วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

พันธกิจ

     1. เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองงบประมาณ

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     3. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอ การจัดสรร การบริหาร การควบคุม และการกำกับดูแล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

         รายจ่ายประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     4. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินงานและงานวิชาการด้านงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศ และงานฝึกอบรมด้าน

         งบประมาณ

     5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่านิยมหลักขององค์กร

สำนึกในหน้าที่ ประพฤติดี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม